1ª As mercancías viaxan sempre por conta e risco do comprador, ainda cando vaian consignadas a portes pagados.

2ª As posibles reclamacións por rotura no transporte serán comunicadas antes das 24 horas da recepción da mercancía.

3ª O comprador ha de ter en conta que tratándose de pezas totalmente artesanais, son posibles certas variacións tanto nos tamaños como nas cores a partir da mostra.

4ª Cando o cliente solicite que a mercancía viaxe por medios distintos ós habituais, os portes serán por conta do cliente.

5ª Os prezos enténdense sen impostos e franco taller.

6ª En tanto a mercancía non esté pagada pertence ó vendedor, tendo este dereito a retirala en caso de impago.

7ª Calquer imposto ou arbitrio, sea cal fora a súa natureza, que graven as operacións comerciais, serán sempre por conta e cargo do comprador, ainda que eventualmente foran esixidos do vendedor.

8ª Para cantas cuestións poidan suscitarse sobre a interpretación deste pedido as partes sométense expresamente á competencia dos Xuzgados e Tribunais de A Estrada coa renuncia expresa do seu propio fuero.

Forma de Pago:
Ingreso en conta ó confirmar pedido.